Language:
english deutsch

Produkcja medali

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest MODERN FORMS Sp. z o.o., numer NIP 819-166-88-58, zwany dalej Sprzedającym lub Sklepem.

Adres pocztowy Sklepu:

MODERN FORMS Sp. z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów

§ 1 – Postanowienia wstępne

Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§ 2 – Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Formularz płatności – formularz umożliwiający wgląd do Zamówienia oraz jego zatwierdzenie i dokonanie płatności przez Klienta

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 – Kontakt za sklepem

Adres Sprzedawcy: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów

E-mail Sprzedawcy: kontakt@modernforms.pl

Telefon Sprzedawcy: +48 798 873 873, dostępny do poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

§ 4 – Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym potwierdzania zamówienia i płatności za Produkty, niezbędne są:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§5 – Informacje ogólne

 1. Złożenie zamówienia nie wymaga zakładania Konta w Sklepie. Zamówienie bez rejestracji wymaga każdorazowej akceptacji regulaminu.
 2. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację i opłacenie Zamówienia. Dane osobowe chronione i zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
 4. Po przedstawieniu wytycznych Klient otrzymuje na podany adres mailowy regulamin świadczenia usług wraz z załącznikami, wycenę i Formularz zamówienia.
 5. Po akceptacji wyceny i regulaminu klient przesyła drogą elektroniczną Formularz zamówienia. W następstwie dokonania powyższych czynności tworzony jest projekt.
 6. Ceny podane na Formularzu płatności wyrażone są w walucie wybranej przez Klienta (PLN, EUR, GBP, USD) i zawierają podatek VAT.
 7. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

§6 – Oferowane metody dostawy i płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:
   • przesyłka pocztowa przedpłacona,
   • przesyłka kurierska przedpłacona,
   • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku..
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Karty płatnicze:
  • Visa,
  • Visa Electron,
  • Mastercard,
  • MasterCard Electronic,
  • Maestro.
  1. tradycyjny przelew bankowy.
  2. w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu dostawcy usług płatniczych Dotpay lub PayU (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia o płatności z Banku)

§  7 – Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po złożeniu Zamówienia przez Klienta.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności (dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy).
 4. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski i innych krajów.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 7. Faktury są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Dostarczane są na adres mailowy podany przez Kupującego.
 8. Sklep nie odpowiada za błędnie podane dane do faktury.
 9. Na życzenie Kupującego możemy wystawić fakturę w formie papierowej i dołączyć ją do przesyłki z zakupionym towarem.

§ 8  – Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od zawartej umowy, należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pomocą formularza stanowiącego załącznik do powyższego regulaminu i przesłać go na adres tradycyjnej poczty, lub adres e-mailowy reklamacje@modernforms.pl przed upływem ww. terminu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności w ciągu 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zwracany towar należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient proszony jest o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu wraz z kompletną jego zawartością oraz kopią dowodu zakupu, chyba że dowód zakupu został przesłany w formie elektronicznej.
 8. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym, tj. musi posiadać oryginalne etykiety oraz nie może nosić żadnych śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zakres sprawdzenia.
 9. Klient nie ponosi kosztów wysyłki związanych z odstąpieniem od umowy, jeżeli wybrał on najtańszy sposób dostawy przy zakupie towaru. W odmiennym przypadku Ssprzedawca pokrywa koszty wysyłki wyłącznie do wysokości najtańszej formy dostawy.
 10. Produkt należy odesłać na adres: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 12. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w przypadku medali i statuetek jako produktów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość

§ 9 – Reklamacje i gwarancja

 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru, należy dokładnie sfotografować uszkodzony produkt/y, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@modernforms.pl lub w formularzu zgłoszenia reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 5. Reklamacje można składać:
  1. na piśmie na adres MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów,
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@modernforms.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez: naprawienie towaru, wymianę na towar wolny od wad, obniżenie ceny zakupionego towaru, lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy: jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę, lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę.
 8. W przypadku gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą przekazane Klientowi wraz z Zamówieniem.
 9. Jedyną podstawą do reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru jest jego sprawdzenie w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia DOKŁADNE wypełnienie protokołu zgłoszenia szkody.
 10. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów.
 11. Przesyłki zwrotne Produktu do Firmy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane. Przesyłkę zwrotną należy najpierw ustalić pisemnie, poprzez korespondencję e-mail ze Sprzedawcą lub formularz zwrotu. Towar odsyłany musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.

§ 10 – Postanowienia końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 – Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Szczegółowe informacje o Polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej Sklepu https://produkcjamedali.pl/polityka-prywatnosci/

Załącznik nr 1 – Prawo odstąpienia od umowy Pobierz

Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od umowy Pobierz